About Dyfan

This author has not yet filled in any details.
So far Dyfan has created 31 blog entries.

Comisiynydd y Gymraeg

Mae Comsiynydd y Gymraeg yn gorff annibynnol a sefydlwyd o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 i hybu a hwyluso defnydd y Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys codi ymwybyddiaeth o statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru, monitro’r Cynlluniau Iaith presennol, a gosod Safonau’r Gymraeg ar gyrff. Am fwy o wybodaeth Cliciwch Yma

2016-07-25T13:22:05+01:00Gorffennaf 25, 2016|Dolenni Defnyddiol|

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Mesur gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru; creu Cyngor Partneriaeth y Gymraeg; sefydlu Comisiynydd y Gymraeg; creu Panel Ymgynghori Comisiynydd y Gymraeg; galluogi hybu a hwyluso defnydd y Gymraeg; a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; creu safonau parthed y Gymraeg (gan gynnwys dyletswydd i gydymffurfio â’r [...]

2016-07-25T04:50:20+01:00Gorffennaf 25, 2016|Dolenni Defnyddiol|

Gwerthusiad o’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Mae Gwerthusiad o’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg wedi’i gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru. Mae Arad yn nodi 21 o argymhellion i’r Llywodraeth, awdurdodau lleol, y Cynllun Sabothol a llawer mwy. http://gov.wales/docs/caecd/research/2016/160310-evaluation-welsh-medium-education-strategy-final-cy.pdf

2016-07-25T14:54:38+01:00Gorffennaf 25, 2016|Newyddion|

Defnydd o’r Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Bydd disgwyl i bob sefydliad sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru brifffrydio gwasanaethau cyfrwng Cymraeg fel rhan integredig o'r gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau. http://gov.wales/newsroom/healthandsocialcare/2016/160322mng/?skip=1&lang=cy

2016-07-25T04:44:30+01:00Gorffennaf 25, 2016|Newyddion|

Cynllunio a’r iaith Gymraeg

O dan adran 11 o’r Ddeddf Cynllunio, mae’n ofynnol bellach i bob awdurdod cynllunio lleol, wrth baratoi neu ddiwygio’r cynllun datblygu lleol, ystyried yr effaith debygol y bydd y polisïau a’r safleoedd a ddyrennir yn ei chael ar y Gymraeg yn ei ardal. http://gov.wales/newsroom/planning/2016/new-legislation-on-welsh-language-in-planning-comes-into-force/?skip=1&lang=cy

2016-07-25T14:55:45+01:00Gorffennaf 25, 2016|Newyddion|