Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru, Gynllun Gweithredu ar y Gymraeg mewn addysg ar gyfer y bedair blynedd nesaf. Mae’r Cynllun hwn yn un o’r cynlluniau gweithredu sydd yn deillio o’r strategaeth Cymraeg 2050 ac yn amlinellu sut mae’r Llywodraeth yn bwriadu cyrraedd y nod o greu miliwn o siaradwyr erbyn 2050.

Mae targedau yn y Cynllun ar sut i gynyddu niferoedd sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd cynyddu nifer a chapasiti athrawon i ddysgu’r Gymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg.

http://gov.wales/docs/dcells/publications/171212-welsh-in-education-action-plan-2017-21-cy.pdf