Loading...
Gwasanaethau2021-11-16T19:46:50+00:00

Mae RHD Consultancy yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau i helpu’ch busnes. Boed yn wasanaethau ymgynghoriaeth reoli, ymchwil, neu hyfforddiant iaith, byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu’r cymorth a’r cyngor rydych yn ei haeddu.

Ymchwilio a Gwerthuso

 • Gwerthuso polisïau
 • Prosiectau ymchwil
 • Ymchwiliadau e.e. cydymffurfiaeth, llywodraethiant, cwynion
 • Casglu a dadansoddi data a thystiolaeth er mwyn llunio a llywio polisïau
 • Adrodd, cyhoeddi a chyflwyno canfyddiadau, datrysiadau ac argymhellion
 • Ymgynghoriadau
 • Hwyluso grwpiau ffocws

Datrysiadau mewn Addysg

 • Sicrhau ansawdd a gwella parhaus
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus, hyfforddi, diwrnodau cwrdd i ffwrdd
 • Mentora ymarferwyr proffesiynol ac arweinwyr yn y maes addysg
 • Ymgysylltu, ymgynghori, a chyfathrebu ag ymarferwyr
 • Hyfforddiant i Lywodraethwyr
 • Prosiectau Llais y Dysgwr a boddhâd myfyrwyr
 • Llunio a gweithredu polisïau a strategaethau mewn cyd-destun addysg
 • Ymgysylltu â rhieni a’r gymuned

Ymgynghori

 • Llunio polisïau a strategaethau a’u datblygu, gweithredu, monitro a gwerthuso
 • Cyfeiriad strategol a llunio Cynlluniau Strategol
 • Rheoli rhaglenni a phrosiectau
 • Rheoli newid
 • Ymgynghoriadau
 • Ymgysylltu â staff a chyfathrebu mewnol
 • Cyflwyno i uwch reolwyr a byrddau rheoli
 • Creu pecynnau hyfforddi a chanllawiau i staff a chwsmeriaid
 • Ysgrifennu areithiau a siarad cyhoeddus
 • Mentora
 • Adnabod arbedion ariannol, ffyrdd o wella effeithiolrwydd a gwerth am arian

YmgynghorIAITH

 • Gweithredu Safonau’r Gymraeg (a Chynlluniau Iaith)
 • Asesiadau Traw Effaith
 • Gwerthusiad o’r Gyllideb
 • Strategaeth Hybu’r Gymraeg
 • Strategaeth Sgiliau Dwyieithog
 • Strategaethau Hyfforddiant Iaith
 • Defnydd Mewnol o’r Gymraeg
 • Awdit sgiliau
 • Cynllunio ieithyddol i reolwyr a swyddogion iaith
 • Ymwybyddiaeth iaith
  • Beth yw’r Safonau?
  • Gweithredu Safonau’r Gymraeg: Hyfforddiant cychwynnol
  • Cynefino
  • Cynnig Rhagweithiol
  • Beth yw prif ffrydio?
  • Cwblhau asesiad traw effaith
  • Hyfforddiant ar Strategaethau Sgiliau Dwyieithog
 • Gwasanaeth Ymgynghorol ar Addysg Cyfrwng Cymraeg
  • Cynllunio a chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg
  • Strategaethau Addysg Gymraeg

Hyfforddiant iaith

 • Hyfforddiant sgiliau iaith
  • Hyfforddiant Cymraeg yn y gweithle o ddechreuwyr hyd at Lefel A
  • Hyfforddiant iaith i siaradwyr Cymraeg yn y gweithle
  • Hyfforddiant arbenigol ar ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destun gwaith
  • Mentora un i un
  • Ysgrifennu areithiau a siarad cyhoeddus yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog gan gynnwys terminoleg

Unrhyw Gwestiwn?

Os hoffech gael unrhyw help neu ymgynghoriad cychwynnol am ddim, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni

Geirdaon ac Astudiaethau Achos

Plantlife

Elusen gadwriaeth ydy Plantlife sy’n gweithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol i achub blodau, planhigion a ffwngi gwyllt sydd o dan bygythiad ac y mae’n berchen ar oddeutu 4,500 erw o warchodfeydd natur yng Nghymru, Yr Alban a Lloegr. Mae gan Plantlife 11,000 o aelodau a chefnogwyr a HRH Tywysog Cymru […]

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Cynllun Datblygu Lleol newydd

Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wrthi yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd yn 2019 a chomisiynwyd RHD Consultancy Cyf i weithio ar gyfres o asesiadau traw effaith ar y Gymraeg. Gwnaethom adolygu’r polisi cyfredol ar gynllunio a’r iaith Gymraeg ac ymchwiliom y ddeddfwriaeth a’r datblygiadau diweddaraf yn y maes polisi cynllunio […]

Awdurdod Cyllid Cymru – Strategaeth ar y Gymraeg

Cwrteisi, Tyfu, Hybu yw enw strategaeth Awdurdod Cyllid Cymru ar y Gymraeg, a ysgrifennwyd gan RHD Consultancy Cyf. Sefydlwyd yr Awdurdod newydd i gasglu refeniw trethu i Gymru yn 2017 a gofynnwyd i ni lunio strategaeth arloesol a phellgyrhaeddol ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Gweithiom yn agos gyda’r tîm […]

Prifysgol Caerdydd

Penodwyd Rachel fel mentor staff i mi yn ôl yn 2012 pan gychwynnais mewn swydd fel Cydymaith Ymchwil. Roeddwn wedi cymryd y swydd ar ôl cyflwyno doethuriaeth a symud o Ogledd Cymru, felly er fy mod yn edrych ymlaen at y rôl newydd, roeddwn ar goll braidd hefyd! Darparodd Rachel oriau o drafod, […]

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Trefnodd Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i uwch staff ac, wedi hynny, gyfres o gyrsiau Cymraeg i staff ar draws y sefydliad. Roedd hyn yn strategol a phwrpasol er mwyn cynyddu diddordeb y staff a’u lefel ymgysylltu ac er mwyn codi ymwybyddiaeth gyffredinol am y safonau cenedlaethol. Gwrandawodd Rachel a’i […]

Asesu Sgiliau Staff Cyngor Dinas Casnewydd

Daeth Rachel i Gyngor Dinas Casnewydd i gynnal asesiadau iaith gyda staff.
Bu’n brofiad diddorol i’r unigolion a’r sefydliad. O siarad â’r unigolion o flaen llaw roedd nifer ohonynt yn canolbwyntio ar eu diffygion, ond daethant yn fwy hyderus wrth siarad â Rachel a gwerthfawrogasant y cydnabyddiaeth o’u cyrhaeddiad h.y. beth […]

Prosiectau

Rydym bob amser yn gweithio’n galed i ddarparu cyngor arbenigol ac annibynnol i fusnesau’ sydd â’r potensial i wneud gwahaniaeth.

Dyma restr o rai o’r prosiectau sydd gennym ar y ffordd.

 • Dyfarnwyd Cytundeb cenedlaethol i ni i ddarparu Hyfforddiant Cymraeg Gwaith mewn gweithleoedd sydd wedi’u hariannu’n llawn.
 • Lansiwyd partneriaeth gyda Premier Partnership – DPP yn y meysydd Cyllid, Gwerth am Arian ac Ymwybyddiaeth Iaith mewn awdurdodau lleol amrywiol.
 • Adolygu ac ysgrifennu polisïau a strategaethau megis i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a Chyngor Sir Gâr.

Am restr lawn o’n prosiectau sydd ar y gweill yn ogystal â chadw golwg ar bob un o’n prosiectau ben ar at y tudalennau Newyddion.

Newyddion
Go to Top