Mae RHD Consultancy yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau i helpu’ch busnes. Boed yn wasanaethau ymgynghoriaeth reoli, ymchwil, neu hyfforddiant iaith, byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu’r cymorth a’r cyngor rydych yn ei haeddu.

Ymchwilio a Gwerthuso

 • Gwerthuso polisïau
 • Prosiectau ymchwil
 • Ymchwiliadau e.e. cydymffurfiaeth, llywodraethiant, cwynion
 • Casglu a dadansoddi data a thystiolaeth er mwyn llunio a llywio polisïau
 • Adrodd, cyhoeddi a chyflwyno canfyddiadau, datrysiadau ac argymhellion
 • Ymgynghoriadau
 • Hwyluso grwpiau ffocws

Datrysiadau mewn Addysg

 • Sicrhau ansawdd a gwella parhaus
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus, hyfforddi, diwrnodau cwrdd i ffwrdd
 • Mentora ymarferwyr proffesiynol ac arweinwyr yn y maes addysg
 • Ymgysylltu, ymgynghori, a chyfathrebu ag ymarferwyr
 • Hyfforddiant i Lywodraethwyr
 • Prosiectau Llais y Dysgwr a boddhâd myfyrwyr
 • Llunio a gweithredu polisïau a strategaethau mewn cyd-destun addysg
 • Ymgysylltu â rhieni a’r gymuned

Ymgynghori

 • Llunio polisïau a strategaethau a’u datblygu, gweithredu, monitro a gwerthuso
 • Cyfeiriad strategol a llunio Cynlluniau Strategol
 • Rheoli rhaglenni a phrosiectau
 • Rheoli newid
 • Ymgynghoriadau
 • Ymgysylltu â staff a chyfathrebu mewnol
 • Cyflwyno i uwch reolwyr a byrddau rheoli
 • Creu pecynnau hyfforddi a chanllawiau i staff a chwsmeriaid
 • Ysgrifennu areithiau a siarad cyhoeddus
 • Mentora
 • Adnabod arbedion ariannol, ffyrdd o wella effeithiolrwydd a gwerth am arian

YmgynghorIAITH

 • Gweithredu Safonau’r Gymraeg (a Chynlluniau Iaith)
 • Asesiadau Traw Effaith
 • Gwerthusiad o’r Gyllideb
 • Strategaeth Hybu’r Gymraeg
 • Strategaeth Sgiliau Dwyieithog
 • Strategaethau Hyfforddiant Iaith
 • Defnydd Mewnol o’r Gymraeg
 • Awdit sgiliau
 • Cynllunio ieithyddol i reolwyr a swyddogion iaith
 • Ymwybyddiaeth iaith
  • Beth yw’r Safonau?
  • Gweithredu Safonau’r Gymraeg: Hyfforddiant cychwynnol
  • Cynefino
  • Cynnig Rhagweithiol
  • Beth yw prif ffrydio?
  • Cwblhau asesiad traw effaith
  • Hyfforddiant ar Strategaethau Sgiliau Dwyieithog
 • Gwasanaeth Ymgynghorol ar Addysg Cyfrwng Cymraeg
  • Cynllunio a chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg
  • Strategaethau Addysg Gymraeg

Hyfforddiant iaith

 • Hyfforddiant sgiliau iaith
  • Hyfforddiant Cymraeg yn y gweithle o ddechreuwyr hyd at Lefel A
  • Hyfforddiant iaith i siaradwyr Cymraeg yn y gweithle
  • Hyfforddiant arbenigol ar ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destun gwaith
  • Mentora un i un
  • Ysgrifennu areithiau a siarad cyhoeddus yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog gan gynnwys terminoleg

Unrhyw Gwestiwn?

Os hoffech gael unrhyw help neu ymgynghoriad cychwynnol am ddim, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni

Prosiectau Blaenorol

Pennaeth Newid – Gweithredu Safonau’r Gymraeg

Llywodraeth Cymru

 • Arwain Rhaglen Newid fawr a phrosiectau mawr a niferus ynghlwm wrthi. Roedd angen trawsnewidiad o fewn y sefydliad o safbwynt cydymffurfiaeth a llywodraethiant er mwyn paratoi ar gyfer y rheoliadau a’r safonau newydd.
 • Adrodd yn uniongyrchol i uwch-swyddogion y sefydliad.
 • Cynllunio a chwblhau archwiliadau ar lefelau perfformiad cyfredol, gwerthuso systemau cydymffurfiaeth/llywodraethiant a gyrru’r Strategaeth Newid yn ei blaen trwy roi Cynlluniau Gweithredu ar waith ar draws y sefydliad er mwyn gwella perfformiad.
 • Cwblhau Ymchwiliad Safonau gyda’r Comisiynydd Iaith.
 • Creu, peilota a gweithredu’r Erfyn cyntaf ar gyfer Asesu’r Effaith ar y Gymraeg.
 • Dyfeisio a pheilota Asesiad Effaith arloesol ar gyllideb Llywodraeth Cymru.
 • Adolygu’r hyfforddiant corfforaethol – Trawsnewid y bas data e-sgiliau corfforaethol a chynnal awdit sgiliau ar draws Cymru a arweiniodd at Strategaeth Sgiliau Dwyieithog a darpariaeth hyfforddiant iaith newydd i staff.
 • Cwblhau cyfres o sesiynau hyfforddiant ar draws Cymru i godi ymwybyddiaeth staff a’u hymwneud â’r Safonau.

Ymgynghoriaeth

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Chaerdydd a’r Fro

Datblygu a darparu hyfforddiant arbennig wedi’i deilwra ar gyfer uwch-swyddogion. Wedi hynny, darparu hyfforddiant i staff ar draws y Bwrdd Iechyd ar Safonau’r Iaith Gymraeg a’r goblygiadau i’r sefydliad.

Ymchwilydd Addysg

Prifysgol Caerdydd ar ran Llywodraeth Cymru

Adnoddau, dulliau ac ymagweddau dysgu ac addysgu ym maes Cymraeg i Oedolion: Astudiaeth ymchwil gynhwysfawr ac adolygiad beirniadol o’r ffordd ymlaen. Ymchwilydd fel rhan o dîm

Link: http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-adults-teaching-learning/?skip=1&lang=cy

Ymgynghorwr arbenigol yn cynghori ar yr iaith Gymraeg ac addysg cyfrwng Cymraeg

WISERD, Prifysgol Caerdydd

Y Cyfnod Sylfaen yw’r cwricwlwm statudol ar gyfer disgyblion 3 i 7 oed yng Nghymru. Sylfeini’r egwyddor yw y dylai darpariaeth y Cyfnod Sylfaen gynnig sylfaen gadarn ar gyfer dysgu i’r dyfodol trwy gwricwlwm datblygol addas.

Link: http://gov.wales/statistics-and-research/evaluation-foundation-phase/?skip=1&lang=cy

Ymgynghorydd i'r Llywodraeth

Grŵp Ymgynghorol Llywodraeth Cymru

 1. Gwerthuso’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg – Grŵp ar Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus
 2. Grŵp Ymgynghorwyr Arbenigol i’r Gweinidog – Strategaeth Iaith Pawb

Ymchwilydd ac Ymgynghorydd

Awdurdod Lleol Dyfed

Arwain a rheoli prosiect ymchwil i gostio’r broses o osod datganiad Anghenion Addysgol Ychwanegol ar blant. Arweiniodd hyn at argymhellion ar sicrhau prosesau a gweithdrefnau mwy tynn ac effeithlon er mwyn gwella effeithiolrwydd polisïau a ffyrdd o weithio.

Ymchwil

Iaith, Diwylliant a Marchnadoedd mewn Addysg Bellach yng Nghymru

Prosiect ymchwil dwys ar ddewisiadau addysgol myfyrwyr yng nghyd-destun marchnadoedd addysg, ffactorau economaidd, iaith, diwylliant a hunaniaethau.

Mentora a hyfforddi

Hyfforddiant un i un i ymarferwyr gyrfa cynnar Mentora uwch-arweinwyr a rheolwyr e.e. cydymffurfiaeth, llunio areithiau, cyflwyniadau cyhoeddus.

Geirdaon ac Astudiaethau Achos

Asesu Sgiliau Staff Cyngor Dinas Casnewydd

Daeth Rachel i Gyngor Dinas Casnewydd i gynnal asesiadau iaith gyda staff.
Bu’n brofiad diddorol i’r unigolion a’r sefydliad. O siarad â’r unigolion o flaen llaw roedd nifer ohonynt yn canolbwyntio ar eu diffygion, ond daethant yn fwy hyderus wrth siarad â Rachel a gwerthfawrogasant y cydnabyddiaeth o’u cyrhaeddiad h.y. beth yr ydynt yn gallu eu gwneud.
Rhoddodd ymweliad Rachel syniad o beth oedd yn bosib gyda ychydig o gymorth proffesiynol- nid yn unig ydy hi wedi asesu sgiliau iaith, ond drwy drafod mae hi wedi eu diddori mewn defnyddio’r iaith a gwella’u sgiliau. Mae e hefyd wedi tynnu sylw’r sefydliad at anghenion yr unigolion, yn ogystal ag arwain at ddarparu hyfforddiant i ddatblygu sgiliau staff y Cyngor yn bellach.
Roedd yn bleser gweithio gyda Rachel. Mae ganddi ystod eang o brofiad, a chryfder o allu gweithio gyda unigolion fel tiwtor neu fentor, tra hefyd yn gallu gweithio gyda sefydliadau ar lefel uchel fel swyddog strategol.
Mae gan Rachel ddealltwriaeth ddofn o’r maes cynllunio ieithyddol ac yn hyderus i weithio gyda sefydliadau pa bynnag mor ddatblygedig yr ydynt!
Roedd yr adroddiad a gynhyrchodd Rachel o ddefnydd mawr ac yn broffesiynol ei olwg.
Mae Rachel yn gwneud defnydd da o’i hamser i sicrhau eich bod fel sefydliad yn cael gwerth am arian, ac mae hi’n hapus i sgwrsio ag estyn cyngor ar feysydd mwy eang na’r gwaith a gytunwyd!
Llio Elgar, Cyngor Dinas Casnewydd.

Darparu cyngor strategol i adran Adnoddau Dynol Grŵp Colegau NPTC ar asesu a chynllunio adnoddau sgiliau iaith y sefydliad

Yn ystod 2015-16, cymeradwywyd Strategaeth Sgiliau Iaith y coleg gan y Tîm Uwch-Reoli a Bwrdd y Gorfforaeth. Dechreuodd y broses o weithredu’r Strategaeth ym mis Gorffennaf 2016 a’r cam cyntaf oedd gofyn i bob rheolwr a phennaeth ysgol academaidd gwblhau awdit o anghenion sgiliau iaith pob swyddogaeth a swydd benodol o fewn eu cylch gwaith.
Ym mis Rhagfyr 2016, comisiynwyd RHD i dreulio cyfnod yn swyddfa Adnoddau Dynol y coleg er mwyn rhoi cymorth annibynnol wrth adolygu a chysoni ymatebion yr awdit gan reolwyr.
Roedd y cyngor a gafwyd yn ddoeth, cytbwys ac amhrisiadwy o ran:
• cadarnhau bod y coleg ar y trywydd iawn o ran ystyried y Gymraeg wrth recriwtio a datblygu staff;
• adnabod y lefelau sgiliau iaith priodol ar gyfer gwahanol fathau o swyddi o fewn y sefydliad;
• creu trefniadau i glustnodi’r swyddi hynny lle ystyrir bod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol neu’n ddymunol er mwyn darparu gwasanaeth cyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg;
• gosod anghenion sgiliau iaith y sefydliad o fewn y cyd-destun statudol newydd fydd yn wynebu’r coleg yn sgil gweithredu’r gyfundrefn ‘Safonau’ o fis Mawrth 2018 ymlaen
• adnabod a chynllunio ar gyfer y camau nesaf.
Yn dilyn derbyn cyngor RHD, mae’r coleg wedi cynnal cyfweliadau wyneb-yn-wyneb gyda nifer o reolwyr allweddol ac wedi dechrau hysbysebu swyddi sydd yn cynnwys disgrifiadau llawer mwy cynhwysfawr o’r sgiliau iaith angenrheidiol ar gyflawni’r swyddi dan sylw.
Byddwn yn argymell y cwmni oherwydd:
• dealltwriaeth RHD o oblygiadau Mesur y Gymraeg 2011, swyddogaeth rheoleiddio Comisiynydd y Gymraeg a dyletswyddau cydymffurfio y sector cyhoeddus yn sgil dyfodiad cyfundrefn Safonau Iaith Llywodraeth Cymru;
• arbenigedd a phrofiad RHD yn y maes cynllunio ar gyfer gweithlu dwyieithog
Robin Gwyn, Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd, Grwp Coleg Castell Nedd Port Talbot.

Pennu Mesuryddion Perfformiad ac Ymchwil ar Effeithlonrwydd Strategaeth Hybu’r Gymraeg, Cyngor Sir Gâr

Bu’r Cyngor yn paratoi Strategaeth Hybu’r Gymraeg o dan Safonau’r Gymraeg mewn partneriaeth â’r Fforwm Sirol. Yn ystod y gwaith, adnabuwyd yr angen am ddarnau penodol o ymchwil a fyddai’n cynorthwyo’r Cyngor i flaenoriaethu adnoddau prin ac i osod cyfeiriad i’n gwaith at y dyfodol.
Y darn cyntaf o waith oedd mapio holl weithgarwch ar y Gymraeg ar draws y sir yn erbyn nodau’r Strategaeth i gael darlun cliriach o’r graddau y mae’r gwaith a wneir ar hyn o bryd yn cyd blethu â’r nodau strategol ac yn addas. Dangosodd yr ymchwil i ba raddau yr oedd adnoddau prin yn cael eu targedu’n gywir ac a oedd rhai amcanion strategol yn cael eu diwallu’n well nac eraill ac os oedd angen canolbwyntio’n fwy ar weithgareddau a meysydd er mwyn cyrraedd gweledigaeth y Strategaeth Hybu.
Roedd yr ail ddarn o waith yn ymwneud â phennu mesuryddion er mwyn i’r Cyngor Sir a’r Fforwm Sirol fesur cynnydd yn erbyn y Strategaeth Hybu yn unol ag amserlen adrodd Comisiynydd y Gymraeg a chanlyniadau Cyfrifiad 2021. Er mwyn datblygu’r mesuryddion, gwnaethpwyd ymchwil drylwyr ar draws y sir gan gynnwys cyfweld â rhan ddeiliaid niferus, cydweithio â swyddogion ac ystadegwyr yn lleol a thynnu ar ffynonellau cenedlaethol er mwyn adnabod data addas a meysydd lle nad oedd data ar gael i gefnogi ein gwaith erbyn 2021.
Roedd ansawdd y gwaith yn dda iawn, ac roedd lefel y manylder yn eithriadol. Mae’r gwaith ymchwil yn sail arbennig i waith y Cyngor a’r Fforwm Sirol ac yn dystiolaeth gadarn i sefydliadau lleol i gynllunio eu gwaith. Byddwn yn cyfeirio at yr ymchwil am gyfnod y Strategaeth a bydd ein Haelodau Etholedig hefyd yn cyfeirio at yr ymchwil wrth lunio cynllun gwaith ar gyfer y blynyddoedd nesaf.
Buaswn yn argymell gwaith y cwmni. Mae’r cwmni wedi paratoi gwaith o safon uchel i ni, mewn modd proffesiynol, gan fod yn hyblyg i’n anghenion a’n hamserlenni tynn ni.
Roedd hi’n bleser cydweithio.
Llinos Evans, Tîm Polisi a Phartneriaeth, Cyngor Sir Gâr.

Ymgynghori Uwch Swyddogion ar Gydymffurfiaeth a Chreu Teclyn Asesu Traw Effaith, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Wrth i’r sefydliad baratoi ar gyfer cydymffurfio a’r Safonau Iaith newydd, gofynnwyd i’r cwmni i gwblhau sawl prosiect ar eu cyfer, sef:
– Cyngor ac arweiniad ar y Cynllun Gweithredu’r Safonau ar gyfer uwch swyddogion;
– Hyfforddiant un i un i’r Cyfarwyddydd sy’n gyfrifol am faterion statudol;
– Creu teclyn asesu traw effaith penderfyniadau polisi;
– Arwain hyfforddiant ar y Safonau yn benodol yn canolbwyntio ar y Safonau Polisi a sut i gwblhau asesiad traw effaith ar y Gymraeg wrth lunio polisïau.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Trefnodd Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i uwch staff ac, wedi hynny, gyfres o gyrsiau Cymraeg i staff ar draws y sefydliad. Roedd hyn yn strategol a phwrpasol er mwyn cynyddu diddordeb y staff a’u lefel ymgysylltu ac er mwyn codi ymwybyddiaeth gyffredinol am y safonau cenedlaethol. Gwrandawodd Rachel a’i thîm ar ein gofynion a theilwra pecyn o ddarpariaeth hyfforddiant yn unol â’n hanghenion. Yn bendant, fe fyddem yn gweithio gyda Rachel eto, yn arbennig oherwydd ei phroffesiynoldeb a’i harbenigedd ar y Gymraeg. Mwynhaodd y staff y sesiynau hyfforddi yn fawr.

Lesley Jones, Alun Williams.

Gwasanaeth Erlyn y Goron

Roedd Gwasanaeth Erlyn y Goron, Abertawe, eisiau gwella sgiliau ieithyddol ei staff ar bob lefel ac ar draws sawl adran. Yn benodol, roedd y Gwasanaeth eisiau hyfforddiant wedi’i deilwra ar gyfer cyfreithwyr er mwyn iddynt fagu mwy o hyder a dysgu terminoleg yn y Gymraeg er mwyn cyflwyno yn y Llys yn y Gymraeg. Roedden nhw hefyd eisiau codi sgiliau staff ar y dderbynfa ac mewn swyddogaethau rheng-flaen er mwyn gwella ansawdd y gwasanaeth Cymraeg. Lluniodd Rachel Heath-Davies gyrsiau wedi’u teilwra yn unol â gofynion y cleient a darparodd yr hyfforddiant dros gyfnod o flwyddyn. O ganlyniad, roedd y staff yn gallu defnyddio’u sgiliau Cymraeg mewn cyd-destun gwaith proffesiynol gyda mwy o hyder a hyfedredd.

Prifysgol Caerdydd

Penodwyd Rachel fel mentor staff i mi yn ôl yn 2012 pan gychwynnais mewn swydd fel Cydymaith Ymchwil. Roeddwn wedi cymryd y swydd ar ôl cyflwyno doethuriaeth a symud o Ogledd Cymru, felly er fy mod yn edrych ymlaen at y rôl newydd, roeddwn ar goll braidd hefyd! Darparodd Rachel oriau o drafod, a chyngor gwerthfawr i mi ynglŷn â sut i ddatblygu fel ymchwilwraig. Oherwydd ei bod hi mewn rôl allanol, roedd modd iddi gynnig gwybodaeth ddiduedd ynglŷn â sut i ddatblygu fy ngyrfa ymchwil, ac fe roddodd amser a gofal i’r gwaith, rhywbeth sydd wedi aros gyda mi hyd heddiw. Mae hi’n dyfalbarhau wrth fynd at unrhyw dasg, a wastad yn rhoi’r amser sydd ei angen i ddarparu’r wybodaeth y mae ei hangen ar unigolion i lwyddo. Oherwydd ei chyngor, rwyf wedi cyhoeddi yn fy maes, wedi edrych ar nifer o gyfleoedd cyllid ymchwil ac wedi dod yn rhan o adran academaidd ddynamig lle mae fy sgiliau yn cael eu cydnabod. Rwy’n falch o gymeradwyo Rachel fel mentor, ac mae hyn wedi ei seilio ar fy mhrofiad o weithio gyda hi dros y blynyddoedd.

Dr Mirain Rhys, Cardiff University.

Awdurdod Addysg Dyfed

Yr oeddwn yn hapus iawn gyda’r gwaith arbennig wnaeth Rachel a oedd o safon ansawdd uchel ac o werth i Awdurdod Addysg Lleol Dyfed.  Oherwydd hyn, cyflwynom gais i gystadleuaeth genedlaethol ac ennillom y wobr genedlaethol. Rydym yn cymeradwyo Rachel yn fawr.
Brian Miles, Dyfed LEA.

Prosiectau

Rydym bob amser yn gweithio’n galed i ddarparu cyngor arbenigol ac annibynnol i fusnesau’ sydd â’r potensial i wneud gwahaniaeth.

Dyma restr o rai o’r prosiectau sydd gennym ar y ffordd.

 • Dyfarnwyd Cytundeb cenedlaethol i ni i ddarparu Hyfforddiant Cymraeg Gwaith mewn gweithleoedd sydd wedi’u hariannu’n llawn.
 • Lansiwyd partneriaeth gyda Premier Partnership – DPP yn y meysydd Cyllid, Gwerth am Arian ac Ymwybyddiaeth Iaith mewn awdurdodau lleol amrywiol.
 • Adolygu ac ysgrifennu polisïau a strategaethau megis i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a Chyngor Sir Gâr.

Am restr lawn o’n prosiectau sydd ar y gweill yn ogystal â chadw golwg ar bob un o’n prosiectau ben ar at y tudalennau Newyddion.

Newyddion