Plantlife

Elusen gadwriaeth ydy Plantlife sy’n gweithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol i achub blodau, planhigion a ffwngi gwyllt sydd o dan bygythiad ac y mae’n berchen ar oddeutu 4,500 erw o warchodfeydd natur yng Nghymru, Yr Alban a Lloegr. Mae gan Plantlife 11,000 o aelodau a chefnogwyr a HRH Tywysog Cymru ydy ei Noddwr. Mae Cymru [...]

2021-12-22T18:39:07+00:00Tachwedd 12, 2021|Astudiaethau Achos|

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Cynllun Datblygu Lleol newydd

Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wrthi yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd yn 2019 a chomisiynwyd RHD Consultancy Cyf i weithio ar gyfres o asesiadau traw effaith ar y Gymraeg. Gwnaethom adolygu’r polisi cyfredol ar gynllunio a’r iaith Gymraeg ac ymchwiliom y ddeddfwriaeth a’r datblygiadau diweddaraf yn y maes polisi cynllunio gan gynnwys y Nodyn [...]

2021-11-12T16:12:07+00:00Tachwedd 12, 2021|Astudiaethau Achos|

Awdurdod Cyllid Cymru – Strategaeth ar y Gymraeg

Cwrteisi, Tyfu, Hybu yw enw strategaeth Awdurdod Cyllid Cymru ar y Gymraeg, a ysgrifennwyd gan RHD Consultancy Cyf. Sefydlwyd yr Awdurdod newydd i gasglu refeniw trethu i Gymru yn 2017 a gofynnwyd i ni lunio strategaeth arloesol a phellgyrhaeddol ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Gweithiom yn agos gyda’r tîm arwain uwch a’r holl staff [...]

2021-11-12T16:11:18+00:00Tachwedd 12, 2021|Astudiaethau Achos|

Prifysgol Caerdydd

Penodwyd Rachel fel mentor staff i mi yn ôl yn 2012 pan gychwynnais mewn swydd fel Cydymaith Ymchwil. Roeddwn wedi cymryd y swydd ar ôl cyflwyno doethuriaeth a symud o Ogledd Cymru, felly er fy mod yn edrych ymlaen at y rôl newydd, roeddwn ar goll braidd hefyd! Darparodd Rachel oriau o drafod, a chyngor gwerthfawr i mi [...]

2021-11-12T16:03:59+00:00Tachwedd 12, 2021|Astudiaethau Achos|

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Trefnodd Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i uwch staff ac, wedi hynny, gyfres o gyrsiau Cymraeg i staff ar draws y sefydliad. Roedd hyn yn strategol a phwrpasol er mwyn cynyddu diddordeb y staff a’u lefel ymgysylltu ac er mwyn codi ymwybyddiaeth gyffredinol am y safonau cenedlaethol. Gwrandawodd Rachel a’i thîm ar ein gofynion a [...]

2021-11-12T15:49:50+00:00Tachwedd 12, 2021|Astudiaethau Achos|

Darparu cyngor strategol i adran Adnoddau Dynol Grŵp Colegau NPTC ar asesu a chynllunio adnoddau sgiliau iaith y sefydliad

Yn ystod 2015-16, cymeradwywyd Strategaeth Sgiliau Iaith y coleg gan y Tîm Uwch-Reoli a Bwrdd y Gorfforaeth. Dechreuodd y broses o weithredu’r Strategaeth ym mis Gorffennaf 2016 a’r cam cyntaf oedd gofyn i bob rheolwr a phennaeth ysgol academaidd gwblhau awdit o anghenion sgiliau iaith pob swyddogaeth a swydd benodol o fewn eu cylch gwaith. [...]

2021-11-12T15:48:10+00:00Tachwedd 12, 2021|Astudiaethau Achos|

Asesu Sgiliau Staff Cyngor Dinas Casnewydd

Daeth Rachel i Gyngor Dinas Casnewydd i gynnal asesiadau iaith gyda staff. Bu’n brofiad diddorol i’r unigolion a’r sefydliad. O siarad â’r unigolion o flaen llaw roedd nifer ohonynt yn canolbwyntio ar eu diffygion, ond daethant yn fwy hyderus wrth siarad â Rachel a gwerthfawrogasant y cydnabyddiaeth o’u cyrhaeddiad h.y. beth yr ydynt yn gallu [...]

2021-11-12T15:43:31+00:00Tachwedd 12, 2021|Astudiaethau Achos|
Go to Top